Đầu cân K3HB-VLC

11.900.000 9.600.000

Đầu cân Omron K3HB-VLC