Hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông

Hệ thống điều khiển trạm trộn bê tông công suất đến 250 m3/h. Phù hợp với hầu hết cấu hình trạm trộn hiện có trên thị trường