Phần mềm trạm trộn bê tông

Phần mềm trạm trộn bê tông NovaMix, phù hợp với hầu hết trạm trộn có cấu hình khác nhau hiện có trên thị trường, hỗ trợ công suất đến 250 m3/h