Phần mềm trạm trộn bê tông

Phần mềm trạm trộn bê tông NovaMix, phù hầu hết cấu hình hiện có trên thị trường, công suất đến 250 m3/h