Phòng ổn định nhiệt ẩm, tủ vi khí hậu

Phòng ổn định nhiệt ẩm tạo môi trường vi khí hậu phục vụ nghiên cứu, lưu trữ sản phẩm kiểm tra